През 2002 година в езика на саудитските бизнесмени и държавни ръководители се появи едно ново понятие – „саудизация”. Тази дума означава замяна на чуждестранните работници в саудитските предприятия и фирми със свои собствени работници.

За да стане ясен смисълът на тази дума, трябва да подчертаем, че върху развитието на саудитските предприемачи голямо влияние оказва шариатът, чиито принципи непременно се вземат предвид при определяне на целите и при разработване на икономическата политика. Нещо повече, всеки инвестиционен проектпреминава през проверка за съответствието му с шариата.
За управлението на цялата инвестиционна дейност в Саудитска Арабия отговаря Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Днес това ведомство се оглавява от принц Абдулах бин Фейсал бин Тюрки Ал-Сауд.
SAGIA регулира инвестиционния климат в Саудитска Арабия, конкуренцията между инвеститорите и осъществява също така административно регулиране. Съгласно саудитското законодателство, всеки инвестиционен проект трябва да бъде обсъден от SAGIA. Ако е необходимо, в обсъждането на инвестиционния проект се включват и Кабинетът по търговия и промишленост, и Шура, тоест, шариатският съд. Инвестиционните проекти, съдържащи предложения, които противоречат на принципите на шариата, няма да получат разрешение.
„Саудизацията” възниква донякъде и от ислямската идеология. Саудитска Арабия е „Сърцето на Исляма”, това са най-светите места за всеки мюсюлманин. Според шариата, строго е забранена на неверните да влизат в „Сърцето на Исляма”, т.е., в областта на Мека и Медина. Обаче поради това, че сред саудитските граждани няма достатъчен брой квалифицирани работници, инженери, менажери и учени, налага се те да бъдат набирани от други стари, както и те да се примиряват с присъствието на неверници в „Сърцето на Исляма”.
Друг един фактор за появяване на доктрината на „саудизацията” се крие в създалото се икономическо положение. През 90-те години Саудитска Арабия преживява бум на раждаемостта, така че днес 60% от 25-милионното й население са на възраст от 18 до 25 години. Тази част от населението завършва обучението си и излиза на пазара на труда, който в Саудитска Арабия ежегодно нараства с 340 хиляди души. Невъзможно е да се не взима предвид този натиск от страна на безработната младеж.
От друга страна, 2/3 от 500-те хиляди души, заети в частния сектор, са работници, дошли от други страни. Чужденци са мнозинството от менажерите, инженерите и квалифицираните работници. Тоест, налице е явна зависимост от чуждата работна сила.
Доктрината на „саудизацията” е предназначена за решаване именно на този проблем. В най-общия си вид, процесът на „саудизация” изглежда по следния начин: компаниите, фирмите, банките и държавните учреждения осъществяват за своя сметка или с помощта на средствата от специално създадения Saudi Human Resources Fund, програми за подготовка на саудитски граждани, а след това уволняват чуждестранните работници и назначават на тяхно място вече обучените студенти.
В това отношение, в Саудитска Арабия SABIC също е лидер. Този концерн е достигнал най-висока степен на саудизация на своите кадри – 78%, в сравнение със средното равнище от 22-25%. Концернът е създал развита система за подготовка на кадри от средите на менажерите, инженерите и работниците, с помощта на която именно е достигнал толкова високо равнище на саудизация. Тъй като концернът заема ключово положение в саудитската икономика, съществува голяма надежда, че саудитските граждани, обучени по програмите на SABIC ще заемат ключови постове в цялата саудитска промишленост.
Днес Саудитска Арабия е достигнала такава степен на икономическо развитие, че вече може да се развива самостоятелно, с помощта на собствените си ресурси, които не са малки. Инвестиционната активност в Саудитска Арабия е най-висока от целия регион. Според данни на SAGIA, през периода 1422-1425 г. по хиджра са били издадени лиценза за 1864 инвестиционни проекта, на обща стойност 51,4 млрд. риала /около 13,7 млрд. долара/.
В средите на икономистите, както западни, така и саудитски, се започна широка дискусия за това, възможна ли е пълната „саудизация” на икономиката на страната? Имайки предвид големия инвестиционен потенциал на Саудитска Арабия, както и особеното внимание към развитие на своя собствена промишленост и към подготовката на кадри, трябва да кажем, че тази задача е изпълнима. В обозримо бъдеще, саудитските граждани ще могат - донякъде в резултат на по-доброто обучение, донякъде на по-нататъшното развитие на промишлеността, да се справят с безработицата сред младежта и да осигурят пълна саудизация на своята икономика.

Дмитрий Верхотуров


         
Leave a Reply.

  Picture

  Осмото чудо на света -  съвременното икономическо развитие на страните от Залива.


  Archives

  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ