الدين والثقافة
 النمو الاقتصادي والبنية الاجتماعية
  فن الحكم الاستبدادي
 لفائف الجيوسياسة
 أيوجد شيء قابل للتغيير؟

 
 
Материалът прави кратък обзор на някои от по-важните събития от ХХ век, като поставя ударение върху онези от тях, които имат пряка връзка с района на Близкия изток, с цел да сведе до по-конкретни рамки ролята на петрола като международен политически фактор, и в ограниченото пространство на един подобен материал - да разгледа как този фактор влияе върху статута на региона. По-нататък накратко разгледжа как ОПЕК, в ролята си на най-влиятелната отраслова икономическа организация, защитава интересите на арабските държави членки.

Съдържание:
І. Ретроспекция
1. Енергия и индустриализация
2. Петролът на международната сцена
3. Американските петролни стратегии
ІІ. Петролът като доминиращ фактор в международната политика. Причини за създаване на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), цели и приоритети.
1. Близкият изток през призмата на стратегическия интерес на Великите сили
2. Предпоставки за създаването на ОПЕК
3. Ролята на ОПЕК в защитата на регионалните икономически интереси. Отражение върху американската петролна стратегия.
ІІІ. Заключение